NYC Parks Media Labs

Adult Program

Manhattan

85 Bradhurst Avenue

New York, NY 10039

Organization Type
City
Program Cost
Skill Level
Basic

Jackie Robinson Media Lab

produced by

NYC Parks Media Labs

curriculum
Digital Literacy